Untitled2

Adoptera hund


Adoptera hund från SOS Animals Sverige - så går det till


SOS Animals Sveriges syfte är att alltid arbeta för både hundarnas och adoptörernas bästa. Vi vill genom noggrant genomförda placeringar skapa så goda förutsättningar som möjligt för dig och din nya familjemedlem. Den intresseanmälan som alla som vill adoptera hund genom oss måste fylla i är själva utgångspunkten i adoptionsprocessen. Tänk därför på att fylla i denna så utförligt som möjligt. Därefter utgör kontakten mellan dig och en av våra kontaktpersoner tillsammans med hembesöket förberedelserna inför en adoption. 

Tänk på att en hund från SOS hundgård i Spanien i de flesta fall har för oss en okänd bakgrund. Vi gör vårt bästa för att utvärdera hunden på plats men kan självklart aldrig fullt ut redogöra för hur hunden kommer att reagera i ditt hem. När du adopterar en hund med okänd bakgrund och för det mesta okänd blandning krävs ett visst mått av anpassningsförmåga hos dig som adoptör. Vi eftersöker en förståelse för dessa hundars speciella situation och en vilja att arbeta med de problem som eventuellt kan uppstå. Om du har speciella krav på att hunden måste klara av vissa situationer, exempelvis fungera ihop med barn, rekommenderar vi dig att främst se till hundar som finns i fosterhem i Sverige där du kan få ett säkert svar på hur hunden fungerar.

En hund som kommer ifrån SOS i Spanien har för det mesta aldrig varit inomhus, räkna inte med att den är rumsren. Det brukar gå snabbt att lära en äldre hund att bli rumsren men det tar förstås olika tid för alla. Allt är nytt, telefon, tv, tvättmaskin, dörrklocka, nya ljud som hunden måste få tid att vänja sig vid. Du måste ha möjlighet att ge hunden tid att landa i sitt nya liv.

Barn och hund kan vara en mycket lyckad kombination men kräver självklart extra eftertanke. Vi kan för det mesta inte svara på vilka erfarenheter hunden har av barn sedan tidigare. Familjer med små barn rekommenderar vi inte att adoptera en hund direkt från Spanien. 

Vi kan för det mesta svara på hur hunden fungerar ihop med andra hundar. Hundarnas tidigare liv innebär ofta att de är bra på hundspråk. Om du redan har en hund måste du dock fråga dig hur denna fungerar med andra hundar. Vilken typ av hund passar in i er flock? Tänk på att det är viktigt att ta hänsyn till hela familjen innan du fattar ditt beslut.

Hundarna nere på SOS hundgård får inte mycket motion. Det är viktigt att ta det lugnt i början och att öka motionen successivt. Samma korta runda i närheten av hemmet skapar även en trygghet i hundens nya vardag.

Hunden kan få öroninflammation av flygresan, magproblem av omställningen, samt lättare råka ut för infektion på grund av stress. Den kan även ha tandsten, mask, fästingar eller löss, trots våra ansträngningar att bli av med dem. Detta måste du vara beredd på att ta tag i!


Adopterhund1

 


Villkor för adoption


* Hela familjen ska vara på det klara med vad det innebär att få en hund och alla ska vara villiga att hjälpa till.

* Den som adopterar hunden (står på adoptionskontraktet och har det lagliga ansvaret för hunden) måste vara över 20 år.

* Hunden får ej lämnas ensam mer än 4 timmar per dag. Familjer där alla jobbar heltid måste ha tillgång till dagmatte/husse och vi vill kunna kontakta denna.

* De första veckorna måste man ha möjlighet att vara hemma med hunden. Hur lång tid det handlar om varierar från hund till hund.

* SOS har testat hunden för förekommande parasitsjukdomar men kan inte garantera till 100 % att hunden inte bär på något latent. Skulle hunden testa positivt för sjukdom i Sverige kan SOS Animals Sverige bistå med information och hänvisning till lämplig veterinär.

 • * Vi rekommenderar adoptören att uppdatera hundens vaccinationer enligt instruktioner från föreningen. I hundens pass finns även all information samlad.

 • * Vi rekommenderar adoptören att hålla hunden försäkrad.

 • * Adoptören är skyldig att tillse att hunden registreras hos jordbruksverket.

 • * SOS Animals Sverige vill längre fram ha möjlighet att besöka hunden i dess nya hem.

 • * SOS Animals Sverige vill ta del av hundens liv i Sverige. Adoptören måste vara villig att hjälpa till med att uppdatera föreningen regelbundet.

 • * Om adoptören av någon anledning måste omplacera hunden kan SOS Animals Sverige hjälpa till. Vi kan bistå med allt från annonsering på vår hemsida (då överlåtelsen sker direkt mellan det gamla och det nya hemmet) till att sköta hela omplaceringsprocessen. Skulle ett jourhem som sköter allt det praktiska kring omplaceringen (veterinärbesiktning m.m.) vara aktuellt måste föreningen ersättas ekonomiskt för detta. Genom att uppdatera alla vaccinationer samt hålla hunden ordentligt försäkrad minimerar man dessa kostnader. Om du vill sköta omplaceringen själv vill vi att du meddelar SOS Animals Sverige det nya hemmets kontaktuppgifter.
 • Avgiften


Att adoptera en hund från SOS kostar 4900kr och i detta ingår följande: from 1 juli 5.500:-

 • * vaccination mot valpsjuka, parvo, kennelhosta
 • * vaccination mot rabies  
 • * blodtest mot leishmania infantum, hjärtmask, ehrlichia canis, borrelia samt anaplasmosis
 • * avmaskning
 • * hälsokontroll
 • * EU-pass
 • * id-märkning med mikrochip
 • * kastrering
 • * flygresa
 • * skydd mot parasiter under vistelsen på SOS (scaliborhalsband, frontlinedroppar och suponabad)

 • Kostnaden för ovanstående uppgår till ca 4900kr. Priset man betalar för hunden inkluderar alltså inte löpande kostnader som mat, bensin, telefon, driftskostnader för hundgården m.m. För detta är SOS helt beroende av donationer. Möjlighet finns att få hunden höftledsröntgad, men då får familjen själv stå för kostnaden. Vi har alltså inte möjlighet att göra detta på alla hundar, utan endast efter önskemål. Även andra sjukdomar och parasiter än ovan angivna förekommer i länderna runt Medelhavet varför vi vill göra alla uppmärksamma på att man inte kan lämna fullständiga garantier för att hundarna som kommer till Sverige är 100 % friska. SOS Animals i Spanien har ingen ekonomisk möjlighet att testa hundarna för alla sjukdomar som florerar, utan har valt att använda de resurser som finns till att testa för de sjukdomar som är vanligast förekommande. Vi vill inte nämna detta i syfte att avskräcka eventuella adoptörer men vi vill informera om en del av de sjukdomar som kan förekomma samt hur dessa kan behandlas, vissa är dock kroniska. Ju tidigare man upptäcker att hunden bär på en smitta desto bättre blir resultatet vid behandling. Mer om detta under sjukdomsrisker nedan.

adopterahund2


Sjukdomsrisker

SOS Animals Sverige godkänner inga hundar till Sverige innan testresultaten är kända. Trots detta kan vi tyvärr inte lämna några fullständiga garantier då vissa arter av parasiter kan ta flera månader på sig att bilda antikroppar. Hundar som man upptäcker smitta på redan i Spanien kommer naturligtvis inte att få chansen att komma till Sverige. För att försäkra sig om att den adopterade hunden inte bär på smitta av något slag, bör man ca 8-12 månader efter hundens ankomst till Sverige ta nya tester på Leishmania och Hjärtmask. Kostnaden för detta ligger på ca 1.000:-, kan dock skilja sig beroende på var man bor. Mer information om de nedan nämnda sjukdomarna finns även tillgänglig på Smittskyddsinstitutets och Statens veterinärmedicinska anstalts hemsidor.

Leishmania är en encellig blodparasit som har hunden som huvudvärd. Det är en kronisk sjukdom orsakad av en bakterie som sprids via sandmyggor och som även kan smitta människor, sjukdomen är dock inte kronisk hos människor. Symptomen hos hund ses som hudförändringar eller små sår oftast runt ögon, nos eller mun. Hunden får febertoppar, avmagrar kraftigt och får ibland även rörelsestörningar. Infektionen kan i ett förstadium sitta i huden för att senare angripa inre organ som lever, njurar och lungor. Vilket symptom hunden uppvisar beror på vilket organ som angripits. Denna sjukdom påverkar hundens immunförsvar vilket innebär att hunden först kan uppvisa symptom som kan självläka för att vid ett senare tillfälle återkomma. Sjukdomen kan behandlas med tabletter som i Sverige är en giktmedicin för människor. Tabletterna bromsar då sjukdomsutvecklingen och hunden kan i många fall leva ett normalt liv tills den uppnår hög ålder. Utan behandling avlider hunden i de flesta fall. Mer information om just leishmania får du av din kontaktperson vid en eventuell adoption.

Hjärtmask sprids av olika sorters stickmyggor och förekommer i länderna kring Medelhavet. Man kan i dessa områden förebygga utvecklingen av hjärtmasken genom att regelbundet behandla hunden med profylaxiska åtgärder genom avmaskning. Hjärtmask kan orsaka stora störningar i hjärtat och hunden uppvisar symptom på allvarligt hjärtfel. Hjärtmask går att behandla, men behandlingen kan leda till att hunden avlider då masken kan täppa till viktiga blodkärl hos hunden på sin väg ut ur kroppen.

Babesia Canis är precis som leishmania en blodparasit som bland annat sprids av den bruna hundfästingen. Upp till fyra veckor efter att hunden blivit infekterad kan den få feber, allvarlig blodbrist, kraftig förstoring av mjälten samt leverskador. Om hunden snabbt kommer under behandling med licenspreparat kan effekten vara god men ibland kan ett akut chocktillstånd uppstå med organförstöring som följd, vilket i vissa fall gör att hunden avlider oavsett behandling.

Ehrlichia Canis är en infektionssjukdom som sprids med den bruna hundfästingen vilken inte finns i Sverige. Symptom som kan uppkomma är feber, apati, trötthet, ledproblem, ömhet på olika delar av kroppen samt mag- och tarmproblem. Efter behandling av Ehrlichia Canis är hunden oftast trött och har nedsatt immunförsvar. Ehrlichia Canis är ingen kronisk sjukdom, prognosen för hundar som smittats är god om behandling påbörjas i tid. Vissa arter av Erlichia kan dock vara svårare att behandla.

Leptospiros orsakas av bakterier främst förekommande hos gnagare. Även andra däggdjur kan utgöra en reservoar för bakterierna, vilka finns i njurarna och utsöndras med urinen. Bakterierna smittar sedan jord, grödor och vattendrag. Symptomen kan variera, ovaccinerade hundar kan ofta bli allvarligt sjuka med hög feber, kräkningar, muskelsmärtor och uttorkning. En inte alltför ovanlig följd är att hunden avlider.

Hepatozoonos orsakas av en encellig parasit, Hepatozoon canis, som sprids av bruna hundfästingen och andra sydliga fästingar. Smittan förekommer i Medelhavsområdet. Hundar smittas då de äter upp en smittad fästing. Parasiten angriper vita blodkroppar, monocyter, och celler i blodkärlens väggar. Hunden får ofta feber, blödningar och magrar av, men symptomen varierar beroende på vilka organ som angrips. Sjukdomen leder ofta till döden oavsett behandling. Infektionen kan troligen överföras från en smittad tik till de ofödda valparna.

Brucellos orsakas hos hund av en bakterie, Brucella canis. Brucellos är en allvarlig infektion som orsakar abort eller bitestikelinflammation och smittar vid parning eller vid kontakt med aborterade valpar eller flytningar från en smittad tik. En smittad hund kan vara smittbärare i flera år. Brucellos har inte påvisats bland svenska hundar, men förekomsten i andra länder är mer oklar. Fall finns rapporterade från Spanien, Frankrike, Portugal och Tyskland. Vid avel som involverar utländska tikar eller hanhundar bör smittorisken beaktas. Vid införsel av sperma för seminering krävs brucelloskontroll av hanhunden och sperman antibiotikabehandlas. Motsvarande säkerhetsnivå krävs tyvärr inte vid naturlig parning. Noggrann kontroll av den utländska kennelns smittläge, eventuellt kombinerat med krav på negativ antikroppsundersökning före parningen ger ingen absolut säkerhet, men skulle minska risken att smitta överförs till svenska hundar. Då alla hundar från SOS är kastrerade kan de inte sprida sjukdomen.
 Så här går du tillväga:När du funderat ordentligt flera gånger samt läst igenom all information på vår hemsida och kommit fram till att du vill adoptera en hund från SOS Animals Sverige fyller du i en intresseanmälan och väntar på att vi kontaktar dig. Tänk på att svara så utförligt som möjligt på frågorna för att ge oss en bra bild av vem du är. Observera att detta är obligatoriskt för att få adoptera en hund. Du får därefter en kontaktperson i föreningen som kan ge dig mer information om hunden för att se om just du och den hunden passar ihop. Om du inte hör ifrån oss inom en vecka från det att du skickat in din intresseanmälan vänligen kontakta Nina Ihrner eller Jeanette Sjöblom. Tänk på att du inte kan boka hunden tidigare än 1½ månad innan du är beredd att ta emot den, detta för att ingen hund ska behöva sitta på hundgården längre än nödvändigt.

Efter att du skickat in din intresseanmälan följer tät mail- och telefonkontakt med din kontaktperson då vi verkligen går till botten med om du och hunden är rätt för varandra eller inte. Vi gör även ett hembesök för att kontrollera miljön som hunden kommer att bo i, då vill vi gärna träffa hela familjen och även eventuella hundvakter. Från att hunden bokas brukar det ta ca 1 månad innan den kan komma. Detta för att alla tester ska göras vilket tar ca 2-4 veckor. Vissa hundar är dock redan förberedda och kan åka tidigare, ibland redan efter 1-2 veckor.

När hunden blir bokad och bokningsavgiften (2000 kr) är betald markeras detta på hemsidan. Därefter görs testerna och resan för hunden planeras in. Resterande summa (2900 kr) skall betalas innan hunden kommer till något av SOS Animals konton. Då vi nu även har swish kan betalning ske på flygplatsen då hunden kommer. Hundarna eskorteras av våra volontärer vilket innebär att tidpunkt och plats är beroende av deras resor. När hunden kommer möts man upp av en kontaktperson, då skrivs också adoptionsavtalen. Vid en eventuell avbokning av hunden återfås inte bokningsavgiften. (Skulle hundens tester visa på sjukdom betalas självklart beloppet tillbaka.)

Alla hundar försäkras hos Agria av SOS Animals när de kommer, veterinärintyget som hunden har med sig från Spanien gäller även hos Agria och du behöver inte göra någon ny besiktning. Du blir sedan kontaktad av vår kontaktperson på Agria för att diskutera vilken försäkring du önskar. Diskutera gärna med din kontaktperson om hur du går tillväga om du önskar välja annat försäkringsbolag. Lycka till!

Vi hoppas att du och hunden ska trivas ihop.
Om du undrar över något så tveka inte att kontakta någon av oss.